پس از ثبت شرکت ، ممکن است سهامداران تصمیم بگیرند تغییراتی در شرکت صورت دهند.

این تغییرات شرکت باید به طور رسمی و قانونی توسط اداره ثبت بررسی و تایید شود و در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.

معمولا بعد از شروع کار و یا در ادامه کار برای گسترش و افزایش تخصص افراد  ، شرکت ها نیاز خواهند دید تغییراتی در موضوع فعالیت ، عنوان و نام شرکت  و در برخی وارد رایج تر تغییراتی در اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل و یا محل کار شرکت ایجاد کنند .

همه این موارد جز تغییراتی هستند که باید به طور رسمی در اداره ثبت به ثبت برسد تا وجه قانونی داشته باشد. در غیر این صورت انجام هر از این تغییرات بدون ثبت رسمی وجه قاونی نخواهد داشت.

این را توجه داشته باشید در صورتی که تغییرات شرکت تنظیم شده است و حتی امضاء شده است ولی هنوز در سامانه وارد نشده است و در روزنامه رسمی آگهی نشود ، مورد قبول سازمان ها و بانک ها و… نخواهد بود . برای مثال اگر اعضای هیئت مدیره تغییر کرده اند ولی ثبت نشده باشد کماکان هیئت مدیره قبلی مسئولیت دارند.

انواع ثبت تغییرات شرکت

 • افزایش سرمایه شرکت
 • کاهش سرمایه شرکت
 • تغییر ، اضافه یا کاهش موضوع شرکت
 • منحل کردن شرکت
 • تغییر آدرس شرکت
 • ایجاد شعبه
 • نقل و انتقال سهام
 • تغییر دارندگان حق امضاء
 • تعیین سمت هیئت مدیره
 • تعیین یا تمدید بازرسان
 • تعیین یا تمدید اعضای هیات مدیره
 • تعیین سمت هیات مدیره
 • اصلاح مواد اساسنامه شرکت

 

افزایش سرمایه شرکتها

 

زمانیکه که شرکت  برای پاسخگویی به نیاز ها و برای گسترش فعالیت های خود به منابع مالی جدید نیاز خواهید داشت با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت برای تامین منابع مورد نیاز اقدام به افزایش سرمایه می کند تا به میزان مورد نیاز سرمایه شرکت افزایش پیدا کند.

افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید یا با بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود ، صورت می گیرد.

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه افزایش  سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود  ( تضامنی ، نسبی )

 

نام شرکت…………………………….  شماره ثبت ………………… و شناسه ملی ……………… سرمایه ثبت شده ……………………………. ریال   در تاریخ ………….. ساعت ……… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

 

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص  وضعیت مالی شرکت

خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.

خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.

خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.

خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ …………………………….. به  …………………………….. .ریال افزایش و ماده ………………….. اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.

مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.

به خانم / آقای ……………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضوردر  اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 • خانم / آقای ………………………………. امضاء
 • خانم / آقای ………………………………. امضاء
 • خانم / آقای ………………………………. امضاء
 • خانم / آقای ………………………………. امضاء

 

کاهش سرمایه شرکتها  

 

کاهش سرمایه در شرایطی که شرکت اوضاع ناخوشایندی دارد مفید است و هم در شرایطی که شرکت سودده است ، شرکت به دلیل ضرر های وارد شده قسمتی از سرمایه خود را از دست داده است و تا زمانی که آن ضرر جبران نشود تقسیم سود غیر ممکن می باشد که با این کاهش سرمایه سهامداران می توانند در صورت سود دهی شرکت سود را میان خود تقسیم کنند.

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی، نسبی )

 

نام شرکت…………………………………  شماره ثبت ………………….. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده ……………………… ریال   در تاریخ ………………….. ساعت …………….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

 

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

 

با توجه به وضعیت شرکت (علل کاهش قید شود)

خانم / آقای …………… به شماره ملی ………………….  با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.

خانم / آقای …………… به شماره ملی ………………….. با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.

خانم / آقای …………… به شماره ملی ………………….. با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.

خانم / آقای …………… به شماره ملی …………………. با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.

سرمایه شرکت از مبلغ……………………. ریال به …………………… ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده ……………. اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد.

کلیه شرکاء به خانم / آقای …………………… احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت دادند ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 • خانم / آقای ………………………………. امضاء
 • خانم / آقای ………………………………. امضاء
 • خانم / آقای ………………………………. امضاء
 • خانم / آقای ………………………………. امضاء

 

تغییر آدرس شرکت 

 

تغییر محل فعالیت شرکت به منظور تغییر مکان از محل شرکت به محل دیگر می باشد.

آدرس هر شرکت محل قانونی و نشانی معتبر آن است که در آگهی تاسیس اعلام می شود .

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی )

 

نام شرکت ……………….…………… شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ ……………………… ساعت …………………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

 

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

 

محل شرکت از (آدرس قبلی ) تهران …………… خیابان…………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک……………  کدپستی……………………. تلفن……………………………

به (آدرس جدید):  تهران …………… خیابان………………………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک………… کد پستی…………………………  تلفن…………………  انتقال یافت در نتیجه ماده  ……..……اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

 

به خانم / آقای……………………. احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

 

 • خانم / آقای ……………………………………  امضاء
 • خانم / آقای …………………………………… امضاء
 • خانم / آقای …………………………………… امضاء

 

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود

 

نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………………… و شناسه ملی ……………… سرمایه …………..………… ریال در تاریخ  ………….………… ساعت  ……………………..……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

محل شرکت از آدرس قبلی …………………………………………………………………………………….

به آدرس جدید  ……………………..……………………..……………………………………………………  کدپستی : ………………………. انتقال یافت .

آقای/ خانم   ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

امضاء اعضاء هیئت مدیره

 

ایجاد شعبه

 

وقتی که شرکت تصمیم بگیرد در مکانی دیگر به علت گسترش فعالیت خود شعبه یا شعبه های جدید ایجاد کند ، برای شرکت مثل تغییر آدرس می باشد و دارای شرایط و مدارک یکسان است و همان مراحل در سازمان ثبت شرکت ها طی خواهد شد.

 

بسمه تعالی

                                           نمونه صورتجلسه  انحلال شرکت با مسئولیت محدود (تضامنی ـ  نسبی)

 

نام شرکت ………………………………..  شماره ثبت …………………..  و شناسه ملی …………….. سرمایه ثبت شده ………………………. ریال   در تاریخ ………………….  ساعت ………………  مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.

 

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

 

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی  بعمل آمد والنهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود  در نتیجه خانم / آقای ………………………. به شماره ملی ………………………….. به آدرس………………………………………………………………………………… کدپستی : …………………………… به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن  اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

 

به خانم / آقای …………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

1ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

2ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

3ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

4ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

 

 

منحل کردن شرکت

 

انحلال به منظور پایان عمر شرکت و عدم ادامه فعالیت شرکت می باشد که اعضا اقدام به ثبت انحلال می نمایند قبل از انحلال ابتدا باید یک نفر به عنوان مدیر تصفیه تعیین و معرفی گردد که وظیفه آن رسیدگی به امور شرکت همزمان یا بعد انحلال و تقسیم دارائی و سرمایه میان سهامداران می باشد .

 

بسمه تعالی

                                               نمونه صورتجلسه  انحلال شرکت با مسئولیت محدود (تضامنی ـ  نسبی)

 

نام شرکت ………………………………..  شماره ثبت …………………..  و شناسه ملی …………….. سرمایه ثبت شده ………………………. ریال   در تاریخ ………………….  ساعت ………………  مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.

 

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

 

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی  بعمل آمد والنهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود  در نتیجه خانم / آقای ………………………. به شماره ملی ………………………….. به آدرس………………………………………………………………………………… کدپستی : …………………………… به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن  اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

 

به خانم / آقای …………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

1ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

2ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

3ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

4ـ خانم / آقای …………………………….   امضاء

 

 

نقل و انتقال سهام

 

نقل و انتقال سهام شرکت زمانی صورت خواهد گرفت که شخص قصد خارج شدن از شرکت را داشته باشد یا عضو جدید وارد شرکت شود یا سهامداران قصد داشته باشند سهام را بین خودشان جابه جا کنند ، برای نقل و انتقال شرکت افراد واگذار کننده سهام و گیرنده باید مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه  در شرکتهای با مسئولیت محدود

 

نام شرکت………………………………….  شماره ثبت ……………………….. و شناسه ملی ……………………..  سرمایه ثبت شده ………………………… ریال   در تاریخ …………………….. ساعت …………………. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها / آقایان ………………………………….  به خانم ها / آقایان ………………………………….  بشرح ذیل  اتخاذ تصمیم شد.

 

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

 

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………

.که دارای …………………………. ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره …………… مورخ ……………. صادره از دفتراسناد رسمی ………………. حوزه ثبتی …………… کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای……………………………. فرزند ……………….. متولد……………. شماره شناسنامه ………….. و شناسه ملی ……………  آدرس محل سکونت…………………………………………………………………………………… منتقل و از شرکت خارج  شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

 

به خانم / آقای ………………………………  احدی از شرکاء یاوکیل رسمی شرکت وکالت داده  شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

                    نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

 • خانم / آقای ………………………………. دارای  ……………….          امضاء
 • خانم / آقای ………………………………. دارای  ……………….          امضاء
 • خانم / آقای ………………………………. دارای  ……………….          امضاء

 

برای پلمپ دفاتر شرکت چه کاری باید کرد؟

 

تغییر دارندگان حق امضاء

 

شرکت برای امضاء کردن چک ها و سفته ها ، قرارداد ها ، اوراق بهادر و اوراق عادی و اداری ، یکی یا همه  اعضای هیئت مدیره را به عنوان دارندگان حق امضاء معرفی خواهد کرد ، پس حق امضاء شرکت را می تواند یک یا چند نفر داشته باشد که با موافقت اعضای هیئت مدیره به اعضا اعطاء می شود .

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه  هیات مدیره در خصوص تعیین سمت  و دارندگان امضاء مجاز

در شرکتهای سهامی

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………..………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود)  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف :  1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

3ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب :  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج:  اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د :  به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

 

مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت

اگر بعد از ثبت شرکت و انجام فعالیت به شرکت شما به هر دلیل دچار تغییرات شد باید این تغییرات را به سازمان اداره امور ثبت شرکت ها اعلام کنید و مسئولین مربوطه را در جریان این تغییرات و امور آن قرار دهید.

برای ایجاد ثبت تغییرات شرکت در ابتدا باید تمامی اعضا با تغییرات موافقت داشته باشند تا بتوانید برای ثبت تغییرات اقدام کنید.

مدارک لازم عبارتند از :

 • اساسنامه شرکت
 • مدارک شناسایی اعضا و سهامداران شرکت
 • تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه تغییرات با توجه به نوع تغییرات
 • آخرین تغییرات شرکت یا روزنامه تغییرات شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط