خدمات ثبتی

در لغت ثبت به معنای قرار دادن و نوشتن است در مسائل حقوقی این واژه به معنای نوشتن قرارداد ها می باشد خدمات ثبتی به منظور آسان کردن کار مشتریانی است که قصد ثبت شرکت ها و برند ها وثبت ایده و اختراع و تغییرات در شرکت ها و منحل کردن شرکت و ... را دارند. برای انجام خدمات ثبتی می توانید از طریق وکلای امور ثبتی که در موسسات ثبتی و حقوقی مشغول کار هستند اقدام کنید و کار هایتان را انجام دهید مراحل اداری مورد نیاز برای هر گونه عمل ثبتی مورد نیاز به راحتی و در کمترین زمان انجام می شود. اداره ثبت شرکت ها همه شرکت هایی که خدمات ثبتی را انجام می دهند و علاوه بر این کسانی که قصد انجام امور ثبتی مرتبط با شرکت ها را دارند باید به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کنند و ثبت شرکت های تجاری و ثبت برند و ثبت تغییرات شرکت و سایر امور ثبتی را از طریق این سازمان پیگیری کنند. با ثبت شرکت های تجاری توسط اداره ثبت شرکت ها از به وجود آمدن هر گونه شرکت جعلی در کشور جلوگیری به عمل می آید و در نهایت یک شرکت به صورت رسمی و قانونی ثبت می شود. اگر در امور ثبتی شرکت توسط اشخاص تخلفاتی صورت گرفته باشد در این صورت طبق مقررات قوانین و مقررات حاکم بر کشور مرجع قضایی که شرکت در آن به ثبت رسیده است باید تخلف رخ داده را پیگیری کند.

مزایای خدمات ثبتی

شما با انجام امورات ثبتی نام و هویت برای خود پیدا می کنید دقیقا مثل تولد فرزندی که با ثبت در ثبت احوال ، نام و هویتی برای خود پیدا می کند مزیت دیگر استفاده از خدمات ثبتی مخصوصا ثبت شرکت ها ، کسب اعتبار است و با ثبت شرکت ، فعالیت شما در شرکت جنبه قانونی پیدا می کند.

آیا شرکت های ثبت نشده می توانند فعالیت کنند؟

باید توجه کنید شرکت های که ثبت نشده اند ، اجازه فعالیت ندارند و فعالیت آن ها غیر قانونی است .

بدون ثبت شرکت می توانید معامله های با شرکت های داشته باشید؟

شما بدون ثبت نمی توانید با شرکت های دیگر ارتباط برقرار کنید در واقع انجام معامله با شرکت های ثبت شده امکان پذیر نیست.